ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΡΘΩΝ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Περίληψη:

Αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος για επεξεργασία και κατηγοριοποίηση ηλεκτροεγκεφαλογραφικών προκλητών δυναμικών (ΠΔ) ατόμων που παρατηρούν την εκτέλεση ορθών ή εσφαλμένων δράσεων τρίτων, με στόχο τη μελέτη των εγκεφαλικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται στην περίπτωση αυτή. Οι εφαρμογές ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ σημαντικές:
α) στο πεδίο της ψυχολογίας και συγκεκριμένα όσον αφορά στην παρατηρητική (ή κοινωνική) μάθηση, όπου μελετάται η αλλαγή συμπεριφοράς ενός παρατηρητή όταν δει τη συμπεριφορά ενός προτύπου – μοντέλου,
β) σε περιπτώσεις συνδυασμένης δράσης (joint-action) δύο ατόμων, π.χ. πιλότων αεροσκαφών, χειριστών μηχανημάτων κ.λπ., όπου το σύστημα θα ποσοτικοποιεί την ικανότητα παρατήρησης αντιδράσεων,
γ) στην υλοποίηση συστημάτων διεπαφής ανθρώπου μηχανής για τον αυτόματο έλεγχο αμαξιδίων ατόμων με κινητικά προβλήματα κ.ά.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν, σε καταγραφές ΠΔ, αυτοματοποιημένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος και αναγνώρισης προτύπων. Οι καταγραφές ΠΔ προκύπτουν μέσω κατάλληλης πειραματικής διαδικασίας. Λόγω του σχετικά μεγάλου όγκου δεδομένων (πολλές δεκάδες ηλεκτρόδια ανά άτομο), θα εφαρμοστούν κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας σήματος για την εξαγωγή περιορισμένου συνόλου ποσοτικών δεικτών που θα αποτελούν πλήρη περιγραφή των αρχικών δεδομένων. Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί η αποδοτικότητα διαφόρων ταξινομητών, με στόχο την ανάπτυξη συστήματος κατηγοριοποίησης που να εξάγει αυτόματα την σωστή απόφαση σχετικά με το αν έχει παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα ή όχι από το άτομο που παρατηρεί μια διαδικασία ή ενέργεια.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Ερρίκος Βεντούρας Σπυρίδων Κωστόπουλος
Παντελεήμων Ασβεστάς Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Καλατζής Αναστασία Ουζούνογλου
Γεώργιος Ματσόπουλος Αλεξάνδρα Κορδά
Ειρήνη Καρανάσιου Κορφιάτης Βασίλειος
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ