ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Μελέτητης πρωτείνης θερμικού σοκ 90 (HSP90) σε βλαστικά κύτταρατου καρκίνου, με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος mAb4C5

Περίληψη

Κατά τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων, νέων μορίων που ενεργούν ως δείκτες για διάφορες νεοπλασίες και, ενδεχομένως, ως στόχοι για την αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου. Πρόσφατα ευρήματα στην έρευνα του καρκίνου έχουν δείξει την ύπαρξη ενός υποπληθυσμού των καρκινικών κυττάρων, τα λεγόμενα καρκινικά βλαστικά κύτταρα (ΚΒΚ). Αναδυόμενα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτός ο κυτταρικός υποπληθυσμός είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του όγκου και των μεταστάσεων. Η παρούσα ερευνητική πρόταση αφορά στη μελέτη της πρωτείνης θερμικού σοκ90 (HSP90) στα ΚΒΚ με τη χρήση ενός μονοκλωνικού αντισώματος έναντι αυτού του μορίου που ονομάζεται mΑb4C5. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κυτταροπλασματική HSP90 συσχετίζεται με την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον πιο πρόσφατα στοιχεία έχουν δείξει ότι η εξωκυττάριο HSP90 εμπλέκεται στην διήθηση των καρκινικών κυττάρων και την δημιουργία μεταστάσεων. Τέλος και στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων μας έχουμε παρουσιάσει στοιχεία που δείχνουν ότι ένα αντι-HSP90 μονοκλωνικό αντίσωμα, το mAb4C5, έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει σημαντικά την διηθητική και μεταστατική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων in vitro και in vivo αντίστοιχα. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η διερεύνηση της έκφρασης της HSP90 σε ΚΒΚ και ο συσχετισμός της παρουσίας αυτού του μορίου με την διηθητική και μεταστατική ικανότητα αυτού του νέου υποπληθυσμού καρκινικών κυττάρων. Τέλος και στο πλαίσιο αυτής της εργασίας διερευνάται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του αντι-HSP90 μονοκλωνικού αντισώματός μας, mΑb4C5, ως προγνωστικό δείκτη για την ανίχνευσητων ΚΒΚ και το πιο σημαντικό ως αναστολέας της διηθητικής ικανότητάς τους με απώτερο στόχο να χρησιμοποιηθεί δυνητικά το mΑb4C5 για την αντιμετώπιση και θεραπεία μεταστατικών καρκίνων.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Ευαγγελία Πατσαβούδη Ανδρέας Καραμέρης
Ερρίκος Βεντούρας Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Δημήτρης Βάττης  
Δήμητρα Θωμαίδου  
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ