ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Ευφυείς Τεχνικές Αναγνώρισης Προτύπων για Δημιουργία Πολυτροπικών Αναπαραστάσεων Αστικού Χώρου (3D-CITY)

Περίληψη

Η επόμενη γενιά χαρτών πόλεων που περιέχουν ακριβείς δομικές και σημασιολογικές πληροφορίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για εφαρμογές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τον τουρισμό, την αγορά ακινήτων, την πολεοδομική ανάπτυξη και την ψυχαγωγία. Παρά τα προφανή οφέλη, η τρέχουσα προσέγγιση για τη μοντελοποίηση και ανάλυση των αστικών περιοχών δεν αξιοποιεί πλήρως τα πλεονεκτήματα των πολυτροπικών πληροφοριών που είναι τώρα διαθέσιμες από διάφορες πηγές, όπως δορυφορικές εικόνες, δεδομένα LiDAR, εναέριες ή επίγειες εικόνες και ψηφιακοί χάρτες.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι αναγνώρισης προτύπων που αξιοποιούν τις συμπληρωματικές πληροφορίες που εξάγονται από κάθε πηγή για να δημιουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο μοντέλα πόλης που περιλαμβάνουν πλούσια σημασιολογική πληροφορία.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας είναι: α) η συλλογή και η προεπεξεργασία πολυτροπικών δεδομένων από δύο πιλοτικές αστικές περιοχές, β) η ανάπτυξη ευφυών μεθόδων για την κατάτμηση των δεδομένων LiDAR και των δορυφορικών εικόνων καθώς επίσης και η εξαγωγή περιγράμματος από επιλεγμένες περιοχές της πόλης, γ) η ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης προτύπων για την κατασκευή 3D μοντέλων πόλης αξιοποιώντας τα δεδομένα LiDAR και την προηγούμενη κατάτμηση, δ) η σάρωση με επίγειοσαρωτή λέιζερ με σκοπό την πλήρωση τυχόν κενών του μοντέλου και τη δημιουργία πλήρως τριγωνοποιημένων τρισδιάστατων μοντέλων επιφανειών, ε) η εγγραφή των επίγειων ή/και των υπό οπτική γωνία εικόνων μέσα στο μοντέλο, στ) η αυτοματοποίηση της προβολής φωτο-υφής στο τρισδιάστατο μοντέλο με έλεγχο επικαλύψεων και ανάμειξης χρωμάτων από πολλαπλές εικόνες, ζ) η αυμπλήρωση του μοντέλου είτε με την προσθήκη υφής από τις υπάρχουσες βάσεις εικόνων ή με την παραγωγή συνθετικής υφής, και η) η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για πολυτροπικές αναπαραστάσεις αστικών περιοχών με δυνατότητες εκμετάλλευσης σημασιολογικής πληροφορίας.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Νικόλαος Βασιλάς Δημήτριος Κοσμόπουλος
Γεώργιος Μιαούλης Αναστάσιος Κεσίδης
Ελένη Πέτσα Λάζαρος Γραμματικόπουλος
Djamchid Ghazanfarpour Γεώργιος Μπαρδής
Ελένη Χάρου Ηλίας Καλησπεράκης
Μαριάνθη Στεφούλη Θεοχάρης Τσενόγλου
Peggy Agouris Γεώργιος Σαουσσόπουλος
  Χρήστος Γιακουμμετής
  Παναγιώτης Κολλιόπουλος
  Νικόλαος Σιδέρης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ