ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Ανάπτυξη Εξοπλισμού και Λογισμικού για την Διασφάλιση της Συνέχειας της Ιατρικής Φροντίδας ανάμεσα στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Υγείας στα Νοσοκομεία και στην κατ’ ΟίκονΝοσηλεία στα πλαίσια του ΕΣΥ της Χώρας

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση Εξοπλισμού και Λογισμικού για την Διασφάλιση της Συνέχειας της Ιατρικής Φροντίδας ανάμεσα στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Υγείας, στα Νοσοκομεία και στην κατ’ Οίκον Νοσηλεία, στα πλαίσια του ΕΣΥ της Χώρας, σύμφωνα με τους υπάρχοντες ή αναδυόμενους Εθνικούς, Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Πρότυπα.

Ο εξοπλισμός που αναπτύσσεται περιλαμβάνει διατάξεις:
  • Απαγωγής και επιτήρησης ηλεκτρικών και μη Βιοσημάτων.
  • Ιnvitro Διαγνωστικής στο Σημείο Φροντίδας (POC).
  • Μεταφοράς Ιατρικών Δεδομένων και Εικόνας
  • Βελτιστοποίησης της Μηχανικής Υποστήριξης της Αναπνοής.
Το λογισμικό που αναπτύσσεται περιλαμβάνει:
  • Λογισμικό δημιουργίας Αρχείου Συνέχειας της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή (Continuity of Care Record, CCR).
  • Λογισμικό υποστήριξης λήψης Κλινικής Απόφασης σχετιζόμενης με την επιτήρηση Βιοσημάτων και με την Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής.
  • Σχεδιασμό σημασιολογικά εμπλουτισμένων Διαδικτυακών Υπηρεσιών διασφάλισης της συνέχειας της παρεχόμενης φροντίδας.
  • Λογισμικό εικονικής Οπτικοακουστικής εξ’ αποστάσεως επιτήρησης της συνέχειας της Ιατρικής Φροντίδας.
Επιχειρείται επίσης μια έμπρακτη προσέγγιση του όλου συστήματος, εστιασμένη στις Καρδιοαναπνευστικές Παθήσεις, η οποία βασίζεται στο συνδυασμό της εφαρμογής Ιατρικών Πρωτοκόλλων και Οδηγιών, Τεχνικών Προτύπων και Κανονισμών και ενός Συστήματος Ποιότητας, η οποία αποτελεί πιλοτική εφαρμογή και για άλλους τομείς της Ιατρικής.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Σπυρόπουλος Βασίλειος Τζαβάρας Αρης
Σφηκόπουλος Θωμάς Μποτσιβάλη Μαρία
Καλλέργη Μαρία Κουτσουράκης Κων/νος
Weller P.R. Μαμάκου Βασιλική

Μοσχίδης Εμμανουήλ

Φωκάς Μιχάλης

Αγγελόπουλος Γιώργος

Μαρίνης Μιχάλης

Αφεντουλίδης Πέτρος
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ