ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Καινοτόμες εφαρμογές στη τεχνική διπλής ενέργειας ακτίνων-χ για πρόωρη διάγνωση στην οστεοπόρωση, τη μαστογραφία και την αγγειογραφία.

Περίληψη

Οι διαγνωστικές τεχνικές διπλής ενέργειας (Dual Energy) χρησιμοποιούνται ευρέως στη μέτρηση της πυκνότητας των οστών. Οι ίδιες τεχνικές μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση του λόγου Ασβεστίου-Φωσφόρου (Ca/P) και του λόγου Υδροξυαπατίτη-Κολλαγόνου (Hap/Col) στα οστά. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια οι τεχνικές διπλής ενέργειας έχουν χρησιμοποιηθεί σε απεικονιστικές τεχνικές όπως η Μαστογραφία, η Ακτινογραφία Θώρακος, Αγγειογραφία, κ.α.

Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου καινοτόμου συστήματος απεικόνισης διπλής ενέργειας ακτίνων Χ (X-ray Dual Energy Imaging, DEI), που θα είναι ικανό για την διενέργεια ποσοτικών μετρήσεων των συστατικών των ιστών. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με την ανάπτυξη κατάλληλου αλγορίθμου απεικόνισης διπλής ενέργειας καθώς επίσης και από τη χρήση καινοτόμου ψηφιακού ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης (CMOS) βασιζόμενο σε φθορίζοντα υλικά αλλά και σε επίπεδους ανιχνευτές ενεργού μήτρας (AMFPI). Οι εικόνες από τεχνικές διπλής ενέργειας συνεισφέρουν στη βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων στο χώρο της Μαστογραφίας και Αγγειογραφίας. Το καινοτόμο αυτό σύστημα είναι ικανό να προσδιορίζει ποιοτικά χαρακτηριστικά των οστών όπως είναι ο λόγος μαζών Ασβεστίου-Φωσφόρου (Ca/P) ή ο λόγος μαζών Υδροξυαπατίτη-Κολλαγόνου (Hap/Col). Οι μετρήσεις αυτές συνεισφέρουν σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης και στη μελέτη μεταβολισμού των οστών.

Επιπλέον, το πρωτότυπο σύστημα είναι ικανό να μετρήσει συστατικά των ιστών του μαστού όπως είναι ο λόγος Αδενώδους-Λιπώδους (Gl/Ad) ιστού καθώς και ο λόγος Ασβεστίου-Φωσφόρου (Ca/P) των μίκρο-αποτιτανώσεων που υπάρχουν στον καρκίνο του μαστού. Αυτό βελτιώνει την ευαισθησία και την ειδικότητα της πρόωρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού σε σχέση με τη συμβατική Μαστογραφία. Ομοίως, ποσοτικές παράμετροι, καθορίζονται στην Αγγειογραφία βελτιστοποιώντας την διαγνωστική της ακρίβεια. Συμπερασματικά, η παρούσα διαγνωστική διάταξη ψηφιακής απεικόνισης διπλής ενέργειας συνεισφέρει στη βελτίωση της διάγνωσης στους τομείς της Aγγειογραφίας, της Oστεοπόρωσης και της Απεικόνισης Μαστού.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Γεώργιος Φούντος Χρήστος Μιχαήλ
Ιωάννης Κανδαράκης Παναγιώτα Σωτηροπούλου
Γεώργιος Νικηφορίδης Θεόδωρος Αθανασιάδης
Ευαγγελία Πιτουρά Παναγιώτης Λιαπαρίνος
Γεώργιος Καγκάδης Ευστράτιος Δαυίδ
Γεωργία Οικονόμου Νεκτάριος Καλύβας
Αθανάσιος Μπάκας Ιωάννης Βαλαής
Robert Speller Βάϊα Κούκου
Νίκη Μαρτίνη
Γρηγόριος Κουλούρας
Αναστάσιος Κωνσταντινίδης
Ευαγγελία Κουνάδη
Φωτεινή Στρωματιά
Σίμος Νησιώτης
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ