ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

Υπολογιστικό σύστημα υποβοήθησης απόφασης, συνδυάζοντας πληροφορία από εικόνες μαστογραφίας και μικροσκοπίας, για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας και τον καθορισμό αποτελεσματικότερης θεραπευτικής αγωγής στον καρκίνο του μαστού.

Περίληψη

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πρώτη σε συχνότητα κακοήθεια της γυναίκας την 5η αιτία θανάτου λόγω καρκίνου. Ο μαστογραφικός έλεγχος αποτελεί την πιο σημαντική διαγνωστική προσέγγιση. Αντίστοιχα, η μικροσκοπική διερεύνηση, που έπεται του μαστογραφικού ελέγχου, έχει στόχο την οριστικοποίηση της διάγνωσης και τον καθορισμό της θεραπευτικής αγωγής. Παρόλα αυτά, η μαστογραφία και η μικροσκοπική εξέταση παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό διαγνωστικών σφαλμάτων. Ενώ έχει τονιστεί στην διεθνή βιβλιογραφία ότι ο συνδυασμός των ακτινολογικών και ιστολογικών ευρημάτων μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια των κλινικών εκτιμήσεων, δεν έχει αναφερθεί κάποια μέθοδος που να συνδυάζει την πληροφορία αυτή με υπολογιστικά συστήματα λήψης απόφασης.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η μελέτη, ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος λήψης, επεξεργασίας και συνδυαστικής ανάλυσης με Η/Υ εικόνων μαστογραφίας και μικροσκοπίας (ιστολογικές/κυτταρολογικές) ώστε να αξιολογηθεί ο τύπος (καλοήθεια/κακοήθεια) και τα χαρακτηριστικά (όπως βαθμός κακοήθειας, έκφραση ορμονικών υποδοχέων) ύποπτων προς αλλοίωση περιοχών του μαστού. Το εν λόγω εργαλείο υποβοήθησης απόφασης συνεισφέρει στην

(α) ακριβέστερη διάγνωση του καρκίνου του μαστού μέσω της οποίας δύναται ο καθορισμός αποτελεσματικότερων θεραπευτικών αγωγών

(β) μείωση της πιθανότητας διαγνωστικών παρερμηνειών μέσω της ακριβέστερης εκτίμησης του τύπου, του βαθμού κακοήθειας, του επιπέδου ορμονικών υποδοχέων και άλλων μοριακών δεικτών ενδεικτικών της θεραπευτικής αντιμετώπισης

(γ) παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης που οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του καρκίνου του μαστού, όπως η συσχέτιση μεταξύ μαστογραφικού τύπου, βαθμού κακοήθειας και έκφρασης ορμονικών υποδοχέων με το προσδόκιμο επιβίωσης και τις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις.Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του έργου:

Μέλη ΚΕΟ Μέλη ΟΕΣ
Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής Γκλώτσος Δημήτρης, Καθηγητής Εφαρμογών, PhD
Καλατζής Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών, PhD Παναγιώτα Ραβαζούλα, Ιατρός, PhD
Νικηφορίδης Γιώργος, Καθηγητής Δημητρόπουλος Νίκος, Ιατρός, PhD
Σακελλαρόπουλος Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Κωστόπουλος Σπύρος, PhD
Ασβετάς Παντελεήμων, Καθηγητής Εφαρμογών, PHD
Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, MSc, PhD candidate
Νίνος Κωνσταντίνος, MSc, PhD candidate
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ