ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

ΣτόχοιΚυρίαρχος στόχος είναι η προώθηση της Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με έμφαση στην ενθάρρυνση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στα ΤΕΙ.
Μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών ομάδων επιδιώκεται η διεξαγωγή έρευνας σε διατμηματικό ή σε διεπιστημονικό επίπεδο σε διευρυμένα επιστημονικά αντικείμενα. Ειδικότερα επιδιώκεται:

  • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών Ε.Π. του ιδίου Τμήματος ή του ιδίου ΤΕΙ, που έχουν παρεμφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα.
  • Η ενίσχυση και ενθάρρυνση νέων μελών Ε.Π. επί θητεία, ώστε να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο από τη νέα τους θέση.
  • Η συνεργασία ν ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ με αντίστοιχες των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού
Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η επίτευξη συνέργειας μεταξύ ερευνητικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Αντανάκλαση των ανωτέρω θα είναι η εδραίωση και δημιουργία Ερευνητικών Εργαστηρίων.