ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ TEI

ΑνακοινώσειςΠρομήθεια Εξοπλισμού

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [48] με MIS 379389

Επικοινωνία: κα Ευαγγελία Χονδροδήμα, 210 5385 188
Πληροφορίες


Φύλλα Χρονοχρέωσης

Σας ενημερώνουμε για την υποχρέωση συμπλήρωσης των φύλλων χρονοχρέωσης για το προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας και άλλων φορέων του Δημοσίου. Για κάθε υπόχρεο συμπληρώνονται για κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του παραδοτέου.

Τα φύλλα χρονοχρέωσης, όπως επίσης και τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (εδώ)

Επίσης συμπληρώνεται το έγγραφο «Ανάλυση Φύλλων Χρονοχρέωσης» το οποίο μπορείτε να βρείτε στα χρήσιμα έγγραφα του προγράμματος (εδώ).

Σας ενημερώνουμε επίσης πως θα πρέπει να είναι σε συμφωνία ο τίτλος στο παραδοτέο που κατατίθεται και ο τίτλος στην εντολή πληρωμής με τον τίτλο όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Δελτίο του υποέργου. Μπορείτε να κατεβάσετε το τεχνικό δελτίο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση παρακάτω.


Δημοσιότητα

Εφιστάται η προσοχή στην αναφορά του Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ στις δημοσιεύσεις. Για την διευκόλυνσή σας παρατίθεται σχετικό λεκτικό συγχρηματοδότησης:

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: ARCHIMEDES III.
Investing in knowledge society through the European Social Fund.


Υπόδειγμα Παραδοτέου

Αναρτήθηκαν στο πεδίο Χρήσιμα Έγγραφα το υπόδειγμα παραδοτέου που αφορά δημοσιεύσεις σε συνέδρια αλλά και δημοσιεύσεις σε περιοδικά.


Εντολές Πληρωμής

Η εντολή πληρωμής πρέπει να τυπώνεται σε μια σελίδα ,διότι όταν τυπώνεται σε 2 σελίδες, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η 2η σελίδα η οποία συνήθως φέρει την υπογραφή του επιστημονικού υπευθύνου.


Τεχνικά Δελτία

Τα Τεχνικά Δελτία των Υποέργων σας, που υποβλήθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή, έχετε την δυνατότητα να τα δείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η πρώτη έκδοση των Τεχνικών Δελτίων (με τις αρχικές προβλέψεις έναρξης - λήξης του υποέργου, προβλέψεις προσωπικού αλλά και δαπανών). Στο μέλλον θα υπάρξει 1η και 2η τροποποίηση των Τεχνικών Δελτίων.

Επίσης στην 4η σελίδα, η Συνοπτική Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου, η περιγραφή των Δράσεων και των Παραδοτέων αλλά και τα Ποσοτικά Στοιχεία έχουν αντιγραφεί από το Σχέδιο Απόφασης Εκτέλεσης με ιδία μέσα, που τελικά μετατράπηκαν σε Αποφάσεις. Βέβαια λόγω του περιορισμού των λέξεων, σε ορισμένα υποέργα, αφαιρέθηκαν κάποιες εκφράσεις ακόμα και προτάσεις, χωρίς όμως να αλλάξει η σημασία και η έννοια τους.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να δείτε το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου αλλά και μελλοντικά κάποια άλλα έγγραφα του Υποέργου σας είναι:

  1. Εισέρχεστε στη παρακάτω διεύθυνση: 195.130.96.68/archimedes/downloads/xx
    όπου xx είναι ο αριθμός του υποέργου σας (02 - 47).
  2. Στη συνέχεια στο παράθυρο που σας εμφανίζει “Απαιτείται Πιστοποίηση” εισάγετε στο Όνομα χρήστη το email σας που έχετε στο έγγραφο με τον κωδικό υποβολής των παραδοτέων (π.χ. name@teiath.gr).
    Στο πεδίο “Κωδικός πρόσβασης” εισάγετε τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για την υποβολή παραδοτέων.